2020 var året då vi intalade oss att det inte gjorde något att Kejsaren var naken…

…så länge inte webbkameran var påslagen i videomötet.

2020 var året då vi intalade oss att ett digitalt möte, en live-streamad konsert, en digital konferens eller en digital AW skulle vara lika mycket värd som som sina fysiska motsvarigheter.

Jag sitter framför datorskärmen och föreläser för 55 runda, olikfärgade cirklar med initialer. Det finns även en tecknad profilbild, ett fotografi av en kille i studentkostym och så hon som alltid har kameran på. Tack till hon som alltid har kameran på. Samtliga cirklar är…

Jan Bidner

The older I get. The less I know. I am passionate and professional about: User Experience, Strategy, Gamification & Creativity #thetoddlerstrategy

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store